Info om hvordan man køber en have

Antal handler pr. år

Der bliver normalt handlet cirka 8-9 haver om året; flest i foråret. Der bliver handlet haver i april, juni og september. Der kan dog undtagelsesvist i nogle tilfælde forekomme havesalg på andre tidspunkter. Se hvornår næste fremvisningsdato er under menupunket “Køb af haver”. I ugen op til fremvisningsdatoen lægger vi fotos, beskrivelser og priser på siden.

Når en have bliver ledig
Når en have bliver ledig tilbydes den først til personer på den interne venteliste (personer der allerede har en have i foreningen).

Hvis der ikke er personer på den interne venteliste der er interesseret, tilbydes haven til den eksterne venteliste. Proceduren er således:

  • Alle på ventelisten skal holde sig orienteret på hjemmesiden hvor haver til salg bliver annonceret med angivelse af dato for fremvisning.
  • Alle har ca. to dage efter fremvisningen (minimum 1 bankdag) til at give besked om man er interesseret. Hvis man er interesseret i fleres angives disse i  prioriteret rækkefølge.
  • Hvis flere er interesserede i den pågældende have, går haven til den der står først på ventelisten.

Hvad koster en have?
Når du lejer en have i en haveforening, følger der ofte et hus med. Prisen på hus og have er vurderet og fastsat af et vurderingsudvalg. Vi følger vurderingsreglerne bestemt af Kolonihaveforbundet for Danmark.

Vurderingsudvalget må ikke rive vægbeklædning ned eller trække et bræt af for at se, om der er ordentligt isoleret eller om der er fugt inde bagved. De vurderer hus og have ud fra det, de umiddelbart kan se.

Vurderingsudvalget der har prissat huset, vurderer ud fra nogle helt specifikke oplysninger om alder og tilsyneladende stand. Som oftest giver det et retvisende billede af husets stand, der så afspejler sig i prisen. Det er sælgers pligt at give vurderingsudvalget alle relevante oplysninger. Alligevel opfordrer vi dig til selv at tjekke for fejl og mangler. Det er dit eget ansvar, at tjekke om huset er i en stand, der svarer til prisen. Du er velkommen til selv at gennemgå huset evt. sammen med en håndværker, inden du køber.

På fremvisningsdagen får du mulighed for at se det vurderingsskema – med udregninger – der har været brugt til at vurdere hus og have.

Priserne afhænger meget af husets alder, stand og størrelse. Haver er de seneste år blevet solgt for mellem 6.000 og 400.000 kr.

Typiske priser på kolonihaver:

  • Op til kr. 25.000 – en have hvor hus er af minimal værdi, måske dømt til nedrivning. Der er ikke el. Sæt selv hus på, brug haven uden hus eller byg hus efterhånden.
  • Mellem 25.000 og 150.000 – Her er huset anvendeligt og måske endda ret godt. El kan være indlagt, der kan være toiletfaciliteter.
  • Over 150.000 – Et godt hus, måske isoleret, indflytningsklart, typisk med el, bad og toiletfaciliteter.
  • 300-400.000 – Et nyere bygget hus, typisk med fast sokkel, 50 m2 og overdækket terrasse 15 m2, velpasset have.

Vi følger Kolonihaveforbundets regler om havesalg og maksimumpriser, og havehandler uden om foreningen er ugyldige. Ved handlens indgåelse vil der være et bestyrelsesmedlem tilstede.

For at leje en have hos os, skal du være medlem af HF Frydenlund (du er ikke medlem, fordi du står på venteliste). Det koster 400 kroner at blive medlem af Haveforeningen Frydenlund. Det er et éngangsbeløb som indbetales samtidig med handlen.

Ved handlens indgåelse skal du også betale en 84/del af haveforeningen Frydenlunds egenkapital – det er den foreningsmæssige værdi og dermed din andel i haveforeningens værdi. Pt. udgør beløbet 3.800,- kroner.

Når du til sin tid sælger igen, får du 84/del af egenkapitalen tilbage. Det kan være lidt mindre eller lidt mere, end det du i sin tid gav. De sidste flere år har beløbet ligget omkring 3.800,- kroner.

Den årlige udgift er havelejen som betales, fordelt på to rater (april og oktober). Havelejen er kr. 7.690 (2019) årlig for haver på 400 m2. Dette er den totale udgift og dermed inkl. udgift til kloakering og vandanlæg.

Hvis du har hus på grunden skal du tegne en brandforsikring. Derudover vil det også være naturligt at regne med at få udgifter til eventuelle forsikringer (hus/indbo), vedligeholdelse af huset (træbeskyttelse/maling/reparationer) samt eventuelt haveredskaber, plæneklipper og hæk klipper.

Al handel med haver er personlig
Handel med haver kan IKKE ske ved fuldmagt hvad angår køber. Det vil sige, kan køber ikke personligt deltage i handlen senest 14 dage efter tidsfristen, vil haven blive tilbudt til den næste interesserede køber på ventelisten.

Hvem kan stå på lejekontrakten og købsaftalen
Ægtefælle, samlever (gennem mere end 2 år), slægtninge i op- og nedstigende linje samt bonusbørn efter en afdød ægtefælle ved uskiftet bo. Lejer nr. 2 skal dog altid opfylde de samme betingelser som lejer nr. 1 herunder have bopæl i Aarhus kommune. Der kan maksimalt stå 2 personer på lejekontrakten.

Hvis f.eks. søskende eller venner ønsker at leje en have sammen, forudsætter det, at man står på ventelisten lige efter hinanden.

Handel med løsøre

Løsøre er diverse tilbehør til kolonihavehuset og evt. anden bebyggelse som ikke “sidder fast” på huset/bebyggelsen. Som eksempel kan nævnes hvidevarer, møbler, gardiner, lamper, vinduer i en evt. overdækket terrasse m.v. Prisen for løsøre må højst udgøre 20 % af vurderingsprisen (uden foreningsmæssig værdi), dog højst 65.000 kr. Det er en forudsætning, at de enkelte elementer i løsøret ikke allerede indgår i vurderingen af huset og haven.

Hvis du som køber overvejer at købe løsøret, skal du være opmærksom på, at løsørelisten er udarbejdet af sælger. Vurderingsudvalget har ikke forholdt sig til indholdet af løsørelisten. Sælgeren kan ikke kræve, at du skal købe løsøre. Han eller hun må derimod gerne tage det med sig. Hvis du har købt løsøre, skal du selv sikre dig at løssøret rent faktisk er til stede.

Handlens berigtigelse
Derefter kontakter I formanden og laver en aftale om, hvornår handlen skal foregå. Salgssummen skal indbetales på foreningens bankkonto før handlen kan gennemføres.

Du skal godkendes som køber af foreningen – og du skal bo i Århus kommune.

Hvis du og sælger har lavet aftale om køb af løsøre, skal I afregne dette beløb sammen med købesummen.

Aftalers gyldighed
Ovenstående er den eneste måde, man kan købe have på i Haveforeningen Frydenlund. Aftaler om køb uden om foreningen er ugyldige og vil medføre en øjeblikkelig ophævelse af lejekontrakten.

Ejerens pligter
Som kolonihavelejer (du ejer de ting der står på grunden og er lejer af grunden) er du medlem af haveforeningen og er dermed underlagt foreningens vedtægter og ordensregler.

Hvis du ændrer privatadresse, mail, telefonnr, skal du meddele dette til haveforeningen ved at sende en mail til haveforeningens mailadresse. Hvis du rejser ud af Aarhus kommune, skal du opsige dit lejemål.

Havestørrelse og byggeprocent
Haverne er mellem ca. 400 og ca. 480 m2; de fleste lige omkring 400 m2. Det er tilladt at bebygge max. 50 m2 samt 15 m2 overdækket terrasse. Herudover kan du have et drivhus (max 10 m2) og et legehus (max 4 m2)

Se i øvrigt særlige byggeretningslinjer udarbejdet af kolonihaveforbundet.

Elektricitet
Der er nogle af haverne som har indlagt el eller anvender solceller. Hvis du køber en have, er dette er indregnet i vurderingsbeløbet. Hvis der er indlagt el i huset, skal sælger informere elselskabet om overdragelsen.

Hvis du selv vil installere el, så er tilslutningsafgiften til måler ca. kr. 26.000. Derudover kommer så materialer og arbejdsløn til de indvendige stikkontakter. Normalt løber det op ca. kr. 40.000 alt i alt. Det er ikke haveforeningen, der står for el-tilslutning.

Hvis der er el indlagt i huset, skal sælger informere elselskabet om overdragelsen.

Vandforsyning
Der er en udvendig vandhane i alle have. Tilslutning af vand inde i huset kræver et lovligt afløb.

Haveforeningens vand er ikke gravet ned i frostfri dybde. Der er kun åbent for vandet i sommertiden (sidste weekend i marts til sidste weekend i oktober). Vi kan dog åbne senere/lukke tidligere afhængigt af om der er udsigt til frost.

Kloak
Der er kloakeret i foreningen. Finansieringen af fællesdelen vil ske over havelejen ifølge beslutning taget af Aarhus kommune. Den enkelte havelejer har selv finansieret tilslutning fra havens brønd og ind til huset.

 

Se også “vejledning om køb og salg af kolonihaver” under menuen køb af haver.