Antal handler pr. år
Der bliver normalt handlet cirka 8-9 haver om året; flest i foråret. Der bliver ikke handlet i haver i juli måned af hensyn til ferieperioden.

Når en have bliver ledig
Når en have bliver ledig tilbydes den først til personer på den interne venteliste (personer der allerede har en have i foreningen).

Hvis der ikke er personer på den interne venteliste der er interesseret i haven er proceduren således:

  • Alle på ventelisten kontaktes via mail og tilbydes en fælles fremvisning for at besigtige haven.
  • Der afholdes fremvisning
  • Alle har ca. tre dage efter fremvisningen (minimum 1 bankdag) til at give besked om man er interesseret.
  • Hvis flere er interesserede går haven til den der står først på ventelisten.

Hvad koster en have?
Når du lejer en have i en haveforening, følger der ofte et hus med. Prisen på hus og have er vurderet og fastsat af et vurderingsudvalg. Vi følger vurderingsreglerne bestemt af Kolonihaveforbundet for Danmark.

Vurderingsudvalget må ikke rive vægbeklædning ned eller trække et bræt af for at se, om der er ordentligt isoleret eller om der er fugt inde bagved. De vurderer hus og have ud fra det, de umiddelbart kan se.

Vurderingsfolkene, der har prissat huset, vurderer ud fra nogle helt specifikke oplysninger om alder og tilsyneladende stand. Som oftest giver det et retvisende billede af husets stand, der så afspejler sig i prisen. Det er sælgers pligt at give vurderingsudvalget alle relevante oplysninger. Alligevel opfordrer vi dig til selv at tjekke for fejl og mangler. Det er dit eget ansvar, at tjekke om huset er i en stand, der svarer til prisen. Du er velkommen til selv at gennemgå huset evt. sammen med en håndværker, inden du køber.

Når du har sagt ja til at købe fx huset i have xx, får du udleveret det skema – med udregninger – der har været brugt til at vurdere hus og have.

Priserne afhænger meget af husets alder, stand og størrelse. Haver er de seneste år blevet solgt for mellem 4.000 og 300.000 kr.

Typiske priser på kolonihaver:

  • Op til kr. 25.000 – en have hvor hus er af minimal værdi, måske dømt til nedrivning. Der er ikke el. Sæt selv hus på, eller vent nogle år og byg hus efterhånden.
  • Mellem 25.000 og 150.000 – Her er huset anvendeligt og måske endda ret godt. El kan være indlagt, der kan være toiletfaciliteter.
  • Over 150.000 – Et godt hus, måske isoleret, indflytningsklart, typisk med el, bad og toiletfaciliteter.

Vi følger Kolonihaveforbundets regler om havesalg og maksimumpriser, og havehandler uden om foreningen er ugyldige. Ved handlens indgåelse vil der være et bestyrelsesmedlem tilstede.

For at leje en have hos os, skal du være medlem af HF Frydenlund (du er ikke medlem, fordi du står på venteliste). Det koster 400 kroner at blive medlem af Haveforeningen Frydenlund. Det er et éngangsbeløb som indbetales samtidig med handlen.

Ved handlens indgåelse skal du også betale en 84/del af haveforeningen Frydenlunds egenkapital – det er den foreningsmæssige værdi og dermed din andel i haveforeningens værdi. Pt. udgør beløbet 3.800,- kroner.

Når du til sin tid sælger igen, får du 84/del af egenkapitalen tilbage. Det kan være lidt mindre eller lidt mere, end det du i sin tid gav. De sidste flere år har beløbet ligget omkring 3800,- kroner.

Den årlige udgift er havelejen som betales, fordelt på to rater (april og oktober). Havelejen er kr. 4.240 (2017) årlig for haver på 400 m2.

Hvis du har hus på grunden vil det også være naturligt at regne med at få udgifter til eventuelle forsikringer (hus/indbo), vedligeholdelse af huset (træbeskyttelse/maling/reparationer) samt eventuelt haveredskaber, plæneklipper og hæk klipper.

Al handel med haver er personlig
Handel med haver kan IKKE ske ved fuldmagt hvad angår køber. Det vil sige, kan køber ikke personligt deltage i handlen senest 14 dage efter tidsfristen, vil haven blive tilbudt til den næste interesserede køber på ventelisten.

Hvis der ingen interesserede er på ventelisten
Hvis ingen fra ventelisten har ønsket at købe haven til vurderingsprisen, bliver den sat til salg uden for ventelisten. Hvis der er haver til salg uden for ventelisten kan de ses på opslag på opslagstavlerne på havegangene og på foreningens hjemmeside. Det er mange år siden vi har haft en have der ikke er blevet solgt til ventelisten.

Handel med løsøre
Sælgeren kan ikke kræve, at du skal købe møbler, haveredskaber og lignende løsøre, som ikke er indgået i vurderingen. Han eller hun må derimod gerne tage det med sig. Eller I kan blive enige om en pris for indboet.

Handel med løsøre sker ud fra den af sælgeren udarbejdede løsøreliste. Prisen på løsøre må højest udgøre 20 % af den vurderede salgssum.

Handlens berigtigelse
Derefter kontakter I formanden og laver en aftale om, hvornår handlen skal foregå. Salgssummen skal indbetales på foreningens bankkonto før handlen kan gennemføres.

Du skal godkendes som køber af foreningen – og du skal bo i Århus kommune.

Hvis du og sælger har lavet aftale om køb af løsøre, skal I afregne dette beløb separat.

Aftalers gyldighed
Ovenstående er den eneste måde, man kan købe have på i Haveforeningen Frydenlund. Aftaler om køb uden om foreningen er ugyldige og vil medføre en øjeblikkelig ophævelse af lejekontrakten.

Ejerens pligter
Som kolonihavelejer (du ejer de ting der står på grunden og er lejer af grunden) er du medlem af haveforeningen og er dermed underlagt foreningens vedtægter og ordensregler.

Hvis du ændrer privatadresse, skal du meddele adresseændring til haveforeningen ved at sende en mail til haveforeningens mailadresse.

Havestørrelse og byggeprocent
Haverne er mellem ca. 400 og ca. 480 m2; de fleste lige omkring 400 m2. Det er tilladt at bebygge max. 50 m2.

Se i øvrigt særlige byggeretningslinjer udarbejdet af kolonihaveforbundet.

Elektricitet
Der er nogle af haverne som har indlagt el. Tilslutningsafgiften til måler koster ca. kr. 26.000. Derudover kommer så materialer og arbejdsløn til de indvendige stikkontakter. Normalt løber det op ca. kr. 40.000 – kr. 45.000 alt i alt.

Det er ikke haveforeningen, der står for el-tilslutning.

Hvis der er el indlagt i huset, skal sælger informere elselskabet om overdragelsen.

Vandforsyning
Der er en udvendig vandhane i alle have. Tilslutning af vand inde i huset kræver et lovligt afløb.

Haveforeningens vand er ikke gravet ned i frostfri dybde, og der er derfor kun åbent for vandet i sommertiden (sidste weekend i marts til sidste weekend i oktober). Vi kan dog åbne senere/lukke tidligere afhængigt af om der er udsigt til frost.

Kloak
Der er ikke kloakeret i foreningen men vi ved nu, at Aarhus kommune planlægger, at vi skal tilsluttes kloaknettet i 2020. Finansieringen af fællesdelen vil ske over havelejen ifølge beslutning taget af Aarhus kommune. Den enkelte havelejer skal selv finansiere fra havestien til hus.