Sådan foregår salg af din have

For at du kan sælge din have skal du opsige dit lejemål. Vurderingsudvalget vurderer primært haver i månederne maj og september. Det betyder at deadline for opsigelse af lejemål er 15. april og 15. august.

Dit hus skal være godkendt og lovligt for at kunne vurderes for salg. Hvis der er ting der ikke opfylder byggereglementet skal du altså lovliggøre det inden du får haven/huset vurderet. Hvis du/I har opført bygninger eller lignende som ikke er godkendt, skal dette ske inden vurderingsudvalget kan vurdere.
Hvis du/I er i tvivl om hvorvidt bebyggelsen er lovlig, så kan du mødes med en fra bestyrelsen, så I sammen kan kigge på bygningerne inden vurderingen. Det er vigtigt at bygninger er godkendt, da det ellers kan medføre en ny vurdering

Indsendes/afleveres til bestyrelsen:

 1. Udfyldt og underskrevet opsigelse Blanket til opsigelse af havelod
 2. Udfyldt og underskrevet ejererklæring Ejer erklæring
 3. Tinglysningsattest, som du får du på denne måde:
  Du indbetaler kr. 175 til tinglysningskontoret (kontonummer står på blanketten).
  Udfylder denne blanket Bestilling af tinglysningsattest, og husker at gemme den.
  Uploader blanketten via tinglysningskontorets kontaktformular på https://domstol.dk/tinglysningsretten/kontakt/.
  Tingbogsattesten er den du bruger til at bevise eventuelle låneforhold på huset. Da alle kolonihavehusene i de 4 haveforeningen ligger på samme matrikel 12a på Århus markjorder, så kan man ikke bestille blanketten direkte på www.tinglysning.dk, men må altså bestille ved at uploade blanketten.

Medbringes på vurderingsdagen:

 1. Vurderingsgebyr kr. 1.060.
 2. Hvis du har løsøre, som du vil sælge i forbindelse med handlen, skal du udarbejde en liste over disse. Listen skal indeholde priser.
 3. Vurderingen foretages af vurderingsudvalget. Du er til stede, mens vurderingsudvalget vurderer din have. Kun godkendt bebyggelse, beplantning og havens anlæg (fliser o.l.) indgår i vurderingen. Husk at medbringe kvitteringer for foretagne forbedringer af haven. El- og afløbsinstallationer skal være udført af en autoriseret håndværker. Samletanke skal desuden være godkendt af Århus Kommune.

Selve vurderingen:

 1. Vurderingen gælder i et år fra vurderingsdato. Der vurderes kun haver, som skal sælges eller overdrages.
  Vurderingen sker i henhold til vurderingsregler som er udarbejdet af Kolonihaveforbundet for Danmark.
 2. Vurderingen sendes pr. mail til dig/jer. Du/I bekræfter hvis du/I accepterer vurderingen.
 3. Hvis du mener, der er sket fejl, kan du inden 14 dage anke vurderingen til Kolonihaveforbundets Århuskreds. Det koster ca. kr. 1.600 kr. Kredsens vurdering er endelig.
 4. Når haven er vurderet, må du ikke længere fjerne de ting, der indgår i vurderingen – f.eks. køkken, toilet, træer og buske

 

Fremvisning- og salgsproces:

 1. Der bliver lavet en fremvisning
 2. Køber bliver fundet og der aftales om der skal købes løsøre eller ej. Køber kan fravælge at købe løsøre.
  Hvis køber ikke vil købe løsøre er det sælger der står for at få det fjernet fra grunden.
 3. Du og køberen laver en aftale med bestyrelsen om, hvornår handlen skal foregå og overtagelsesdato
 4. Køberen skal overføre købssummen til foreningens bankkonto.
 5. Hvis der er el indlagt i huset, skal du informere elselskabet om overdragelsen. Elselskabet skal have en måleraflæsning, overtagelsesdatoen samt købers navn og privatadresse.
 6. Overtagelsesdagen (køber, sælger, bestyrelsesmedlem)
  Medbring alle dokumenter vedrørende haven (f.eks. byggetilladelse, ibrugtagningstilladelse) samt policenummer, hvis huset er forsikret.
  Hvis du er gift/samlevende, kan din ægtefælle/samboende også skrive under på salgsdokumenterne.

Hvis der ikke findes købere til haven på ventelisten

Hvis ingen på ventelisten ønsker at købe haven til vurderingsprisen, bliver haven sat til salg uden for ventelisten. Der bliver taget kontakt til ventelisterne i vores naboforeninger Oldhøjen, Oldjorden samt Solvangen, der bliver sat opslag op på opslagstavlerne i havegangene og på foreningens hjemmeside. Du må også gerne selv annoncere eller sætte opslag op. Men husk:

 • Handelen skal foregå gennem foreningen. Meld det til formanden, hvis du forhandler med en køber, så haven ikke lige pludselig er solgt to gange.
 • Vurderingsprisen er den højeste pris, haven må sælges for. Du må derimod gerne sætte en lavere pris.
 • Foreningen skal godkende køberen – som i øvrigt skal bo i Århus Kommune.

Salg af eventuelt løsøre

Løsøre – møbler, haveredskaber og lignende, som ikke er indgået i vurderingen – er i princippet foreningen uvedkommende.

Men husk:

 • Du kan ikke kræve, at en køber også skal købe løsøre. Du må derimod gerne tage det med dig
 • Hvis du og køber kan blive enige om handlen med løsøre, er det selvfølgelig fint. Du kan også prøve at afholde loppemarked og annoncere det på vores facebook side.
 • Løsøre må maximalt udgøre 20 % af vurderingssummen
 • Hvis du har løsøre, som du vil sælge i forbindelse med handlen, skal du udarbejde en liste over disse. Listen skal indeholde priser. Listen skal medbringes når haven vurderes

Familieoverdragelser

Ved afståelse mellem familiemedlemmer i lige linje (bedsteforældre, forældre, børn og ægtefælle) skal der foretages vurdering. Der betales ikke for indmeldelsesgebyr i foreningen, da vedkommende overtager tidligere ejers havelod.

Det er et krav at familiemedlemmet har bopæl i Århus kommune.

Såfremt man ønsker at haven skal vurderes, betaler man almindeligt vurderingsgebyr.

Ovenstående regler gælder også i tilfælde af eventuelt dødsfald. I disse tilfælde indtræder dødsboet i det afdøde medlems rettigheder.