Haveforeningen Frydenlund
Stiftet den 26. August 1947
Ordensregler for
Haveforeningen Frydenlund
1. Havens vedligehold

1.1. Kolonihaverne og de derpå værende huse skal holdes i ordentlig og sømmelig stand.

1.2. Beboelse må kun finde sted i tidsrummet fra sidste søndag i marts til sidste søndag i oktober. I perioden fra sidste søndag i oktober til sidste søndag i marts er det ikke tilladt at opholde sig i haveparcellerne fra kl. 21.00 til kl. 07.00.
Overtrædelse heraf medfører øjeblikkelig opsigelse af lejemålet.

1.3. Affald må kun placeres på de dertil godkendte steder.

1.4. Anlægget af haverne skal være således, at lys og luft har bedst mulig adgang til haverne. Hække og træer må ikke fjernes ved fraflytning.

1.5. Klipning og vedligehold af hække påhviler den enkelte havelejer. Hækkene skal klippes to gange om året, første gang inden den 15. juli og anden gang inden den 15. september. Hvis den enkelte havelejer hverken har klippet sin hæk til den 15. juli eller den 15. september kan bestyrelsen bestille gartner på havelejerens bekostning jævnfør foreningens vedtægter.

1.6. Den enkeltes havelod skal være omgivet af liguster mellem haverne og tjørn eller liguster ud mod havegangen med en max. højde på 1,60 meter. På grund af tilgængelighed for større køretøjer i tilfælde af brand og andre ulykker skal vejbreden i haveforeningen være minimum 2,20 meter.

1.7. Den udlagte havegang skal, af den enkelte havelejer ren- og vedligeholdes ud til havegangens midtlinje. Havelodden skal være forsynet med tydeligt nummer.

1.8. Brug af motorredskaber er ikke tilladt på søn- og helligdage i juni, juli og august.

2. Husdyrhold er ifølge dispensation fra Århuskredsen tilladt på følgende betingelse

2.1. Et medlem som ønsker at holde husdyr i haveforeningen, skal henvende sig til bestyrelsen og lade sit husdyrhold registrere. Ved ændringer i husdyrholdet er medlemmet pligtig til, omgående at få registreringen ændret.

2.2. Som husdyr kan registreres hund, kat, stuefugle o.l.

2.3. Hunde skal være ansvarsforsikrede

2.4. Dyrene skal behandles forsvarligt jfr. gældende dyreværnslov.

2.5. Dyrene skal holdes indenfor egen grund eller føres i snor (husk posen) og må ikke, ved deres adfærd være til gene for foreningens øvrige medlemmer.

2.6. Det er forbudt at kamp/dræber hunde samt krydsninger deraf opholder sig i haveforeningen

2.7. Det er tilladt at have husdyr på besøg i haven ”Husdyrsgæst”. Husdyrsgæst defineres som et dyr der maksimalt opholder sig et døgn pr. uge i haven. Ellers skal man have en tilladelse jævnfør punkt 1.8.A

3. Bebyggelse

3.1. Intet nybyggeri, ombygning eller tilbygning må finde sted, før byggetilladelse er indhentet i henhold til Kolonihaveforbundets Århus-kreds byggeretningslinier.

3.2. Der må, på den enkelte havelod anlægges et bassin med et areal på max 10m². Havnebassin af alle slags må max være 0,40 meter dybt.

3.3. Kompostbeholdere skal være afskærmet på alle sider og skal være placeret 50 cm fra hæk. Den samme afstand skal der være ved hegn (max højde 1,60 m) i forbindelse med nyplantning af hæk.

4. Parkering

4.1. Foreningens parkeringsplads skal benyttes såfremt der er plads. Parkeres der undtagelsesvis på foreningens havegange og på Kirkestien, skal der parkeres helt ind til hækken så det er muligt for andre køretøjer at passere det holdende køretøj. Ingen natparkering/parkering i længere tid på havegange. Der skal være plads til brand- eller redningskøretøjer. Ingen haver har krav på faste parkeringspladser.

5. Afbrænding

5.1. Al afbrænding af haveaffald er forbudt.

6. Vand

6.1. Det tilstræbes, at der lukkes op for vandet, den dag hvor generalforsamlingen afholdes. Der lukkes for vandet den sidste søndag i oktober. Både vandåbning og lukning er afhængig af om der er udsigt til frost. Åbning og lukning af vandet bekendtgøres ved mail. Medlemmerne skal være til stede ved åbning, for at kontrollere og udbedre evt. frostskader på vandinstallationen i egen have

6.2. Ved medlems fravær og ved konstateret brud på vandinstallationen, opkræves et gebyr på kr. 100,00 desuden betales de materiale- og håndværkerudgifter der måtte være i forbindelse med evt. reparationsarbejde.

6.3. I tiden fra 1. maj til 30. september er det ikke tilladt at vande med turbine eller slange i tidsrummet mellem kl. 11.00 og kl. 16.00.

7. Øvrige bestemmelser

7.1. Medlemmerne skal overholde ro og orden. Fra hus og have må der ikke foregå erhvervsmæssig handel eller lignende. I modsat fald kan lejemålet opsiges. Havelejerne er ansvarlige og pligtige at erstatte evt. forvoldt skade ved kørsel o.l. i havekolonien. Det gælder også evt. gæsters gøren og laden indenfor havekoloniens område.

7.2. Reparation af biler i større omfang må ikke finde sted på foreningens område, ligesom uindregistrerede køretøjer ikke må efterlades på området. Campingvogne og lastbiler må ikke henstilles på parkeringspladsen.

7.3. Bestyrelsen skal foretage havevandring, mindst to gange i perioden 1. april til 30. september.

Således vedtaget på haveforeningen Frydenlunds generalforsamling den 25. marts 2017